_________________
Sydney Jinghpaw Wunpawng Hkalup Hpung, Australia (SKBC) kaw nna KBC Ginjaw, Mu Na Kyithkai Magam Dap, Sasana magam bungli hta jai lang lu na matu  Canon EOS R Camera Nnan hpe jaw ya ai majaw KBC Ginjaw kaw nna grai chyeju dum let masat shagrau dat ga ai law.

KBC KACHIN